Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 2 str. 54 Trasa zagraniczna: Słowacja – W ę gry (1) – Serbia – Macedonia – Grecja(ok. Thessalonik (1) – Tembi – ok. Kalambaka (1) – Delfy – ok. Aten (4) – Ateny – Peloponez – Argolida – Thessaloniki – ok. Thessalonik (1) – Serbia (1) – W´gry – Słowacja ANTYCZNA GRECJA 10 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd przez Słowacj´ na W´gry na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie w hotelu. Póêna obiado- kolacja, nocleg. Trasa: ok. 1050 km. 2. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd przez Serbi´ i Macedoni´ do Grecji. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolice Thessalonik. Póêna obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 860 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do Tembi – zwiedzanie: koÊciół wykuty w skale z cudownà ikonà Êw. Parask- wei oraz Ź ródło Pi´knej Afrodyty. Przejazd do Kalam- baki. Meteory – bizantyjskie klasztory „zawieszone” na skalnych szczytach. Klasztory zosłaty wybudowane w XIV wieku przez mnichów poszukujàcych odosob- nienia i miejsca dla duchowego rozwoju. Sà one praw- dziwymi muzeami bizantyjskiej sztuki, z pi´knymi ikonami, starymi manuskryptami, jedynymi w swoim rodzaju mozaikami i freskami. Meteory to jedna z naj- wspanialszych atrakcji turystycznych Êwiata. Zwiedza- nie kilku klasztorów. Przejazd do hotelu w okolicach Kalambaki. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 250 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do Delf, prastarego mias- ta i Êwiàtyni greckiej, a jednoczeÊnie terenu archeo- logicznego. Zwiedzanie teatru i Êwiàtyni Apollina, gdzie mieÊci si´ wyrocznia delficka - znana ju˝ ok. 1500 r. p.n.e. Wysokie skały wokół Êwiàtyni odbijajà echo wypowiedzianych słów. Zwiedzanie muzeum, w któ- rym zgromadzono posàgi oraz fragmenty Êwiàtyƒ. Przejazd do hotelu w okolicach Aten. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 420 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Aten, m.in .: Akropol, Partenon, Agora, Łuk Hadriana, przejazd przez Plac Si- ntagma, Ogrody Królewskie, Pałac Prezydencki. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Tra- sa: ok. 30 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd na Peloponez. Zwiedzanie Argolidy: Epidauros – staro˝ytne uzdrowisko, słynàce do dziÊ ze staro˝ytnego teatru stworzonego przez Polikleta Młodszego w IV w. p.n.e. Nafplio – pierwsza stolica nowo˝ytnej Grecji, miasto uwa˝ane za najpi´k- niejszà osad´ w Grecji, poło˝one nad morzem. Mo˝na w nim znaleêç weneckà twierdz´Ê w porcie, miejskie mury obronne oraz fortec´, która góruje nad wszyst- kimi ze szczytów Palamidi; Mykeny – Brama Lwów (wejÊcie na Akropol), ruiny pałacu, nekropolia z gro- bami szybowymi, pozostałoÊci domów, pomieszczeƒ magazynowych oraz cysterny na wod´. Przejazd nad Kanał Koryncki, a dalej w kierunku Aten. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 300 km. 7. DZIE¡ Âniadanie. Dzieƒ wolny na wypoczynek. Obia- dokolacja. Wieczorem biesiada grecka – muzyka na ˝y- wo oraz pocz´stunek z winem. 8. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd w kierunku Thessalonik. Po drodze: Termopile ze słynnym pomnikiem Leonidasa i 300 Spartan; Dion – stanowisko archeo- logiczne u podnó˝a Olimpu, ujawniajàce splàdrowane sanktuaria, groby, teatry, bazylik´ od Ery ˚elaza do okresu bizantyjskiego. Po drodze przepi´kne krajobra- zy. Przyjazd do Thessalonik, wieczorny spacer po mieÊcie. Przejazd do hotelu w okolice Thessalonik. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 500 km. 9. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd w kierunku granicy grec- ko-macedoƒskiej. Przejazd przez Macedoni´ do Serbii na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 850 km. 10. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd przez W´gry, Słowacj´ do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach wieczor- nych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowoÊci w godzinach porannych dnia nast´pnego. Trasa: ok. 1100 km. CałoÊç trasy: ok. 5360 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 32 DODATKOWO PŁATNE: 28.04 – 07.05 16.06 – 25.06 08.09 – 17.09 13.10 – 22.10 2199 2199 2199 2199 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1–osobowego: 760 zł ■ pakiet do realizacji programu: 180 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, usługi przewodnickie, wieczór grecki, taksa klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki ■ przejazd autokarem (barek, wc, dvd, kli- matyzacja) lub mniejszym autokarem (dvd, klimatyzacja) ■ 9 noclegów w hotelach**+/*** w po- kojach 2-osobowych z łazienkà ■ 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna ATENY Thessaloniki Delfy Argolida Peloponez GRECJA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=