Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa zagraniczna: Erywaƒ (4) – Garni – Geghard – Eczmiadzyn – Zvartnots – Dilid˝an – ok. Sevan (1) – Noravank – Goris (1) – Chor Wirap – Aragac – Amberd ARMENIA 8 dni samolotem 1. DZIE¡ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie 2 godziny przed wylotem. Wylot do Erywania ok. godz. 22:20. BezpoÊredni lot zajmuje 3 godziny i 30 minut. 2. DZIE¡ Przylot do Erywania ok. godz. 03:50. Przejazd do hotelu. Krótki odpoczynek. Âniadanie. Zwiedzanie stolicy Armenii, m.in : Erebouni muzeum i ruin twierdzy, która powstała w 782 r. p.n.e., czyli 29 lat zanim został zbudowany Rzym; Matenadaran – biblioteka antycznych manuskryptów, w której prze- chowywanych jest blisko 17.000 rzadkich r´kopisów; centrum miasta, skwer Republikaƒski, Paƒstwowy Uniwersytet, parlament, pałac prezydencki, opera. Przej- Êcie pod Tsitsernakaberd pomnik i muzeum poÊwi´- cone ludobójstwu w 1915 r. To jest jeden z najbardziej imponujàcych zabytków w Erywaniu. Wyjazd do miej- scowóÊci Garni. Zwiedzanie jedynej zachowanej Êwià- tyni pogaƒskiej w Armenii. Zbudowano jà w 77 roku n.e., a wi´c prawie 2000 lat temu. Wzniósł jà król na czeÊç bóstwa słoƒca – Mitrze. Po południu wyjazd do kompleksu klasztorów skalnych Geghard z XII-XIII w. Nazwa ta oznacza „Êwi´tà włóczni´”. Znajdowała si´ tutaj niegdyÊ włócznia, która przekłuła ciało ukrzy˝o- wanego Jezusa. Obecnie włócznia ta wystawiona jest w Muzeum Katedry Eczmiadzyƒskiej. Powrót do Ery- wania. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 80 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Wyjazd do Eczmiadzynu – religijnej stolicy armeƒskiego koÊcioła prawosławne- go. Zwiedzanie katedry Eczmiadzyƒskiej, wybudowa- nej w 303 roku, która jest arcydziełem klasycznej ar- chitektury w Armenii i uwa˝ana za jeden z pierwszych na Êwiecie koÊciołów chrzeÊcijaƒskich. KoÊciół Êw. Hripsimy i koÊciół Êw. Gayane z VII w. W drodze pow- rotnej do Erywania zwiedzanie pozostałoÊci Êwiàtyni Zvartnots (niebiaƒskich aniołów) z VII w., znajdujàcej si´ na liÊcie dziedzictwa Êwiatowego UNESCO. Powrót do Erywania. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 60 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Wyjazd do Hachpat i Sanahin, dwóch klasztorów z XI wieku, znajdujàcych si´ na liÊ- cie UNESCO. Nast´pnie przejazd do zabytkowych klasztorów w Goszawank i Haghartsin z XI w. Dalsza podró˝ do górskiej miejscowoÊci wypoczynkowej Dili- d˝an, nazywanej „skrawkiem Szwajcarii” z powodu fas- cynujàco malowniczych krajobrazów w pobli˝u jeziora Sevan - jednego z najwi´kszych górskich jezior Eurazji, poło˝onego 1900 m n.p.m. Przejazd do hotelu, zakwa- terowanie. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 330 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Krótkie zwiedzanie Dilid˝an: klasz- tor Sewaƒski z IX w. Dalszy przejazd górskà drogà przez prze∏´cz Sulema 2410 m n.p.m., gdzie wÊród ∏àk odkryjemy Êredniowieczny karwansaraj - zajazd, zbu- dowany w czasach, gdy drogà tà biegła jedna z nitek słynnego Jedwabnego Szlaku. Przejazd wzdłu˝ widow- iskowego kanionu pomi´dzy czerwonymi skałami w stro- n´ klasztoru Noravank z XIII w., najpi´kniejszego i naj- bardziej fotogenicznego klasztoru Armenii. Przejazd do Goris, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 330 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Wizyta w urokliwym skalnym mieÊcie Khndzoresk. Przejazd do klasztoru Tatew nad kanionem rzeki Worotan. Przyjazd do Chor Wirap. Zwiedzanie koÊcioła – miejsca, gdzie przez 13 lat w ma- łym lochu wi´ziony był Êw. Grzegorz O ś wieciciel, oskar˝ony przez armeƒskiego króla o szerzenie chrze- Êcijaƒstwa. Stàd najbli˝ej jest do biblijnej góry Ararat, mo˝na zobaczyç jej dwa błyszczàce wierzchołki. Na wzgórzach sàsiadujàcych z Chor Wirap była poło˝ona dawna armeƒska stolica – Artaszat. Powrót do Ery- wania. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 320 km. 7. DZIE¡ Âniadanie. Wizyta na erywaƒskim „Wern- isa˝u” – targu staroci i sztuki, w tym narodowego rzemiosła (otwartego wy∏àcznie w soboty i niedziele). Wycieczka do regionu Aragac. Zwiedzanie klasztoru Saghmoswank z XII-XIII w. Nast´pnie przejazd do fortecy Amberd, znajdujàcej si´ na zboczach góry na wysokoÊci 2300 m n.p.m. Zbudowana w XI-XIII wieku mi´dzy dwoma strumieniami twierdza jest jednym z naj- wspanialszych Êredniowiecznych zabytków Armenii. Powrót do Erywania. Po˝egnalna kolacja, koƒczàca wspania∏à podró˝ oraz niezapomniane wra˝enia z Ar- menii, w typowej restauracji ormiaƒskiej z wieczorkiem folklorystycznym. Powrót do hotelu. Krótki odpoczy- nek. Trasa: ok. 110 km. 8. DZIE¡ Transfer na lotnisko ok. godz. 02:00. Wylot do kraju ok. godz. 04:40. Przylot do Warszawy ok. godz. 06:20. CałoÊç trasy: 1230 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 52 DODATKOWO PŁATNE: 14.04 – 21.04 19.05 – 26.05 15.09 – 22.09 13.10 – 20.10 3999 3999 3999 3999 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 770 zł ■ pakiet do realizacji programu: 150 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, usługi przewodnickie, transfery oraz transport podczas zwiedzania, komuni- kacja miejska, opłaty klimatyczne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligato- ryjnie pilotowi wycieczki ■ przelot liniami rejsowymi Warszawa – Erywaƒ – Warszawa ■ opłaty lotniskowe i paliwowe ■ 7 noclegów w hotelach**/*** w po- kojach 2-osobowych z łazienkami ■ 6 Êniadaƒ i 6 obiadokolacji (w tym 1 ko- lacja z wieczorkiem folklorystycznym) ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna Noravank Sevan Aragac Dilidżan Gavar Amberd Eczmiadzyn ARMENIA EREWAŃ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=