Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa zagraniczna: Miƒsk (3) – NieÊwie˝ – Mir MI¡SK BEZ WIZY 4 dni samolotem 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Miƒska. Transfer do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 2. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne Miasto – prawosławny sobór Ducha Âwi´tego oraz katolicka archikatedra imienia NajÊwi´tszej Maryi Pan- ny, Plac WolnoÊci z Ratuszem; Troickie PrzedmieÊcie w klimacie XIX-wiecznego Miƒska, nast´pnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upami´tniajàcym ˝ołnierzy, którzy zgin´li w Afganista- nie. Przejazd Prospektem NiepodległoÊci – głównà ulicà Miƒska, przy której znajdujà si´ Dom Rzàdu – siedziba parlamentu, charakterystyczny KoÊciół Êw. Szymona i Êw. Heleny zwany „czerwonym koÊciołem”, gmachy miƒskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasy widokowej w gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach. Powrót do hotelu. Obia- dokolacja, nocleg. Trasa: ok. 30 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do NieÊwie˝a (lista UNE- SCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesan- sowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspania- łego parku angielskiego oraz koÊcioła Bo˝ego Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospo- litej z kryptami grobowymi rodziny ksià˝´cej. Nast´pnie starówka i Ratusz z podcieniami kupieckimi. Przejazd do Miru (lista UNESCO) z przepi´knym zamkiem – rezy- dencjà ksià˝´cego rodu Radziwiłłów. Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, poło˝ony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. Powrót do Miƒska, nocleg. Trasa: ok. 280 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Czas wol- ny na zakupy białoruskich specjałów. W południe trans- fer na lotnisko. Wylot do kraju. Przylot do Warszawy. CałoÊç trasy: ok. 310 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. DODATKOWO PŁATNE: 30.04 – 03.05 03.05 – 06.05 28.05 – 31.05 31.05 – 03.06 26.06 – 29.06 03.07 – 06.07 16.07 – 19.07 30.07 – 02.08 15.08 – 18.08 30.08 – 02.09 10.09 – 13.09 20.09 – 23.09 11.10 – 14.10 08.11 – 11.11 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 360 zł 49 ■ przelot Warszawa – Miƒsk – Warszawa samolotem rejsowym ■ opłaty lotniskowe i paliwowe ■ 3 noclegi w hotelu*** w pokoju 2-oso- bowym z łazienkà ■ 3 ś niadania i 3 obiadokolacje ■ opiek´ polskoj´zycznego rezydenta ■ ubezpieczenie Signal Iduna ■ pakiet do realizacji programu: 110 EUR (re- zerwacje i wst ę py do zwiedzanych obie- któw, usługi przewodnickie, transfery, zes- taw słuchawkowy Tour Guide) płatny obli- gatoryjnie pilotowi wycieczki BIAŁORUŚ Mir Nieśwież MIŃSK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=