Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 5 str. 54 Trasa zagraniczna: Kowno – Ryga (1) – Tallin (3) – Seurasaari – Helsinki – Troki – Wilno (1) LITWA – ŁOTWA – ESTONIA – FINLANDIA 6 dni 46 DODATKOWO PŁATNE: 28.04 – 03.05 01.05 – 06.05 26.05 – 31.05 29.05 – 03.06 24.06 – 29.06 01.07 – 06.07 14.07 – 19.07 28.07 – 02.08 13.08 – 19.08 28.08 – 02.09 08.09 – 13.09 18.09 – 23.09 09.10 – 14.10 06.11 – 11.11 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1659 1659 1659 1659 1659 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 550 zł ■ pakiet do realizacji programu: 90 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, usługi przewodnickie, przeprawa pro- mem Tallin-Helsinki-Tallin, zestaw słu- chawkowy Tour Guide) płatny obligato- ryjnie pilotowi wycieczki 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przekroczenie granicy polsko-litewskiej. Przyjazd do Kowna, krótkie zwiedzanie miasta z pilo- tem, m.in. : Stare Miasto z Ratuszem, ruiny zamku kowie ń skiego, katedra ś w. Piotra i Pawła, Dom Per- kuna. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg. Trasa: ok. 700 km. 2. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem m.in .: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, koÊciół Êw. Jakuba, koÊciół Êw. Piotra, budy- nek Parlamentu, zespół Êredniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, kate- dra luteraƒska. Przejazd do Tallina. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Trasa: ok. 320 km. 3. DZIE¡ Âniadanie na promie. Przeprawa promem do Helsinek (czas przeprawy ok. 2 godz. w jednà stron´). Przejazd do skansenu na wyspie Seurasaari. Skansen tworzy 87 budynków z czasów od XVII do XX wieku. Znajdujà si´ tu w pełni wyposa˝one farmy Antti i Ka- hiluoto ze Êrodkowej Finlandii, a tak˝e drewniany koÊciół Karuna z 1686 roku. Powrót do Helsinek. Zwie- dzenia historycznego centrum miasta z przewodni- kiem: Plac Senacki (Senaatintori), otoczony neoklasy- cystycznymi gmachami z XIX wieku, m.in. : Uniwer- sytet i Biblioteka Narodowa, Pałac Rzàdu i ogromna katedra luteraƒska, którà zaprojektował Carl Ludwig Engel. W centralnym punkcie Placu stoi pomnik cara Aleksandra II. Rynek (Kauppatori) z Ratuszem, Pała- cem Prezydenta (Presidentinlinna). Sobór Uspieƒski – najwi´ksza cerkiew w Europie Zachodniej, koÊciół Temppeliaukkio wykuty w skale, Kamppi kaplica ciszy, Stadion Olimpijski, cmentarz Hietalahti z grobami Kekkonena i Mannerheima, pomnik Jana Sibeliusa. Obiadokolacja. Czas wolny. Przeprawa promem do Tallina w póênych godzinach wieczornych. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 50 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Tallina z przewodni- kiem, m.in. : Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toom- pea, sobór Aleksandra Newskiego, brama Viru, kilka spoÊród 20 Êredniowiecznych baszt obronnych, m.in .: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, na której umie- szczono pamiàtkowà tablic´ upami´tniajàca brawu- rowà akcj´ ORP Orzeł, 2 Êredniowieczne ulice – Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarno- głowych, a tak˝e dzielnica Pirita (miejsce regat olimpi- jskich) i Park Âwi´ta PieÊni. Przejazd do Pałacu Ka- driorg. To bez wàtpienia jeden z najpi´kniejszych baro- kowych zabytków Europy. W murach pałacu goÊciły takie znane osobistoÊci jak car Mikołaj I oraz caryce Katarzyna i El˝bieta. Słu˝ył przez długi czas rosyjskim władcom jako letnia rezydencja. Nad budowà pałacu zleconà przez cara Piotra I czuwał włoski mistrz architektów, Niccolo Michetti. Dodatkowà atrakcjà sà przepi´kne, zadbane ogrodowe labirynty wokół rezy- dencji. Przejazd do małego skansenu rybackiego. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Trasa: ok. 50 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd w kierunku Litwy. Przy- jazd do Trok - jednego z najpu´kniejszych miejsc na Litwie. Wzniesiono tu w XIV-XV wieku pot´˝ny zamek obronny, który był jednà z rezydencji władców lite- wskich i królów polskich. Krótkie zwiedzanie miaste- czka malowniczo poło ż onego nad jeziorem Galve. Spacer wzdłu˝ ulicy Karaimskiej, zapoznanie si´ z kul- turà Karaimów licznie zamieszkujàcych te tereny. Obia- dokolacja po∏àczona z degustacjà kuchni karaimskiej w lokalnej restauracji. Przejazd do Wilna, zakwatero- wanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 650 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodni- kiem, m.in. : Stare Miasto (Ostra Brama, koÊciół Êw. Teresy, sobór Êw. Ducha, Plac Ratuszowy, Ratusz, Plac Katedralny, budynek Uniwersytetu Wileƒskiego (zewnàtrz), koÊciół Êw. Anny i pomnik Adama Mickie- wicza), a tak˝e koÊciół Êw. Piotra i Pawła na Antokolu. Po południu wyjazd w kierunku granicy. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowoÊci w godzinach porannych dnia nast´pnego. Trasa: ok. 500 km. CałoÊç trasy: ok. 2270 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub wygodnym busem (kli- matyzacja, dvd) ■ 5 noclegów w hotelach*** w pokojach 2 osobowych z łazienkà ■ 5 Êniadaƒ i 5 obiadokolacji ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna HELSINKI Porvoo TALLINN RYGA FINLANDIA ESTONIA ŁOTWA LITWA WILNO ■ Sprawdê opcj´ podró˝y samolotem na www.pbpolsztyn.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=