Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 5 str. 54 Trasa zagraniczna: Ryga (1) – Sankt Petersburg (4) – Carskie Sioło – Peterhof – Tallin (1) SANKT PETERSBURG 7 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg. Trasa: ok. 700 km. 2. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodni- kiem, m.in. : Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogło- wych, Ratusz, koÊciół Êw. Jakuba, koÊciół Êw. Piotra, budynek parlamentu, zespół Êredniowiecznych kamie- niczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupie- cka, katedra lutera ń ska. W południe wyjazd do Rosji. Obiadokolacja. Przejazd do Petersburga, póêne za- kwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 570 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Sankt Petersburga – objazdowa wycieczka, m.in. : cerkiew i klasztor Smol- ny, Teatr Maryjski, zabudowania Wyspy Wasilew- skiej, nabrze˝e Uniwersyteckie i Pałacowe, Admira- licja, budynek Sztabu Generalnego, pomnik Piotra I – Miedziany Jeêdziec. Obiadokolacja. Dla ch´tnych program – przedstawienie folklorystyczne w Pałacu Mikołajewskim: rosyjskie pieÊni i taƒce ludowe oraz „pocz ę stunek rosyjski” z kawiorem, szampanem lub wódkà. Nocleg. Trasa: ok. 50 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do Peterhofu – letniej rezydencji Piotra I – jednego z najwspanialszych kompleksów pałacowo-parkowych na Êwiecie. Zwie- dzanie Parku Dolnego – „Rosyjskiego Wersalu” z ma- lowniczymi ogrodami oraz baÊniowej urody fontan- nami i kaskadami. Przejazd do Carskiego Sioła – unikatowego zespołu pałacowo-parkowego. Zwiedza- nie pałacu Katarzyny Wielkiej wraz z Bursztynowà Komnatà oraz Wielkà Salà Tronowà. Czas na odpo- czynek w carskim ogrodzie. Powrót do Petersburga. Obiadokolacja. Nocna wycieczka „Zwodzone mosty Petersburga” (fakultatywnie) – wywierajàcy ogromne wra˝enie widok otwieranych mostów przez New´. Słyn- na panorama otwartego mostu Pałacowego z Twier- dzà Pietropawłowskà w tle jest jednym z symboli Pe- tersburga. Powrót do hotelu. Nocleg. Trasa: ok. 70 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in. : Pałac Zimowy z jednym z najwi´kszych muzeów Êwiata Ermita˝em; krà˝ownik Aurora (z zewnàtrz) – symbol rewolucji paêdziernikowej, Plac Êw. Izaaka, sobór Êw. Izaaka (wn´trza), Newski Prospekt – główna arteria miasta, katedra Kazaƒska, sobór Zmartwychwstania Pa ń skiego (wn´trza), Twierdza Pietropawłowska (najstarsza budowla miasta) z so- borem Êw. Piotra i Pawła (miejsce spoczynku rosyj- skich carów). Czas wolny. Rejs stateczkiem po rze- kach i kanałach Sankt Petersburga. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 30 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wy- jazd w kierunku Estonii. Zwiedzanie Tallina z przewo- dnikiem, m.in. : Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, sobór Aleksandra Newskiego, kilka spo- Êród 20 Êredniowiecznych baszt obronnych m.in .: Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, na której umie- szczono pamiàtkowà tablic´ upami´tniajàca brawu- rowà akcj´ ORP Orzeł, 2 Êredniowieczne ulice – Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadoko- lacja, nocleg. Trasa: ok. 370 km. 7. DZIE¡ Wczesne Êniadanie. Przejazd drogà Via Baltica przez Łotw´, Litw´. Przyjazd do Polski w go- dzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowoÊci w godzinach porannych dnia nast´pne- go. Trasa: ok. 980 km. CałoÊç trasy: ok. 2550 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 40 DODATKOWO PŁATNE: 28.04 – 04.05 26.05 – 01.06 10.06 – 16.06 24.06 – 30.06 01.07 – 07.07 14.07 – 20.07 28.07 – 03.08 11.08 – 17.08 08.09 – 14.09 29.09 – 05.10 2299 2499 2699 2699 2699 2499 2299 2299 2299 2099 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN CENA DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1–osobowego: 660 zł ■ dopłata do wizy rosyjskiej: 400 zł ■ pakiet do realizacji programu: 160 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, usługi przewodnickie, komunikacja miejska, rejs statkiem po rzekach i kanałach Petersburga, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wy- cieczki ■ nocna wycieczka „Zwodzone mosty Pe- tersburga”: 20 EUR (fakultatywnie) ■ przedstawienie folklorystyczne w Pałacu Mikołajewskim: 45 EUR (fakultatywnie) ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub mniejszym autokarem (kli- matyzacja, dvd) ■ 6 noclegów w hotelach**+/*** w poko- jach 2-osobowych z łazienk ą ■ 6 Êniadaƒ i 6 obiadokolacji ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna Sankt Petersbu TALLINN RYGA ESTONIA ŁOTWA LITWA ROSJA ROSJA WILNO Carskie Sioło Peterhof ■ WIZY: 30 dni przed wyjazdem nale˝y do- starczyç do PBP Olsztyn dokumenty nie- zb´dne do uzyskania wizy: ■ prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobiÊcie wniosek wizowy ■ 1 zdj´cie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biome- tryczne - twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze ni˝ 6 miesi´cy) ■ paszport wa˝ny minimum pół roku od zakoƒczenia wa˝noÊci wizy, posiadajàcy minimum 2 wolne strony. ■ Sprawdê opcj´ podró˝y samolotem na www.pbpolsztyn.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=