Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 6 str. 55 Trasa zagraniczna: ok. Lwowa (1) – Olesko – Poczajów – Krzemieniec – WiÊniowiec – Zbara˝ – Tarnopol (1) – Kamieniec Podolski (2) – Chocim – Skała Podolska – Buczacz – Ivano-Frankovsk – Lwów – ok. Lwowa (2) – ˚ółkiew – Krechów LWÓW I PODOLE 7 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przyjazd w okolice Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 450 km. 2. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd przez Olesko i krótkie zwiedzanie: zamek i miejsce urodzenia króla Jana III Sobieskiego. Przejazd do Poczajowa, zwiedzanie naj- wi´kszej na Ukrainie Zachodniej prawosławnej ławry (uwaga: wejÊcie do Ławry; m´˝czyêni – długie spod- nie, kobiety – długa spódnica, chustka na głowie). Dal- sza podró˝ do Krzemieƒca. Zwiedzanie miasta: Muze- um Słowackiego, liceum krzemienieckie, ruiny zamku na Górze Bony – wspaniała panorama na miasto. Dalej po drodze zwiedzanie WiÊniowca – zamku, który był siedzibà rodowà WiÊniowieckich, twierdzy w Zbara˝u. Przyjazd do Tarnopola, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. Trasa: ok. 230 km. 3. DZIE¡ Âniadanie. Spacer po Tarnopolu. Wyjazd do Chocimia, zwiedzanie historycznej fortecy nad Dnies- trem. Przejazd w okolice Kamieƒca Podolskiego. Za- kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 200 km. 4. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Kamieƒca Podolskie- go, m.in .: Rynek, Ratusz, koÊciół dominikanów, kate- dra Êw. Piotra i Pawła z minaretem, Zamek Stary i No- wy. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 10 km. 5. DZIE¡ Âniadanie. Wyjazd w kierunku Lwowa przez Ska∏´ Podolskà: ruiny zamku, Buczacz: Ratusz, koÊ- ciół, cerkiew, ruiny zamku. Przejazd do Stanisławowa: katedra greckokatolicka (dawny koÊciół Jezuitów), dawny koÊciół farny (kryjàcy groby Potockich), Rynek i Ratusz, koÊciół ormiaƒski, pomnik Adama Mickiewi- cza. Przyjazd do Lwowa w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Tra- sa: ok. 290 km. 6. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodni- kiem, m.in .: Cmentarz Łyczakowski i Orlàt Lwowskich, katedra Êw. Jura, Opera Lwowska, Stare Miasto (kate- dra łaciƒska, kaplica Boimów, Rynek, katedra ormiaƒ- ska, koÊciół dominikanów, arsenał królewski, cerkiew Wołoska, arsenał miejski, plac Mickiewicza). Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. Trasa: ok. 20 km. 7. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do ˚ółkwi, zwiedzanie Zamku, renesansowego koÊcioła, klasztoru Domini- kanów (zewnàtrz). Nast´pnie przejazd do Krechowa, zwiedzanie obronnego klasztoru Bazylianów. Po połu- dniu wyjazd w kierunku granicy. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowoÊci w godzinach porannych dnia nast´pne- go. Trasa: ok. 500 km. CałoÊç trasy: ok. 1700 km. Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. DODATKOWO PŁATNE: 28.04 – 04.05 26.05 – 01.06 24.06 – 30.06 14.07 – 20.07 11.08 – 17.08 08.09 – 14.09 29.09 – 05.10 1599 1599 1499 1499 1499 1499 1499 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 660 zł 37 ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub wygodnym busem (kli- matyzacja, dvd) ■ 6 noclegów w hotelach**+/*** w po- kojach 2-osobowych z łazienkà ■ 6 Êniadaƒ i 6 obiadokolacji ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna ■ pakiet na realizacj´ programu: 70 EUR (bi- lety wst´pu oraz ich rezerwacje do zwie- dzanych obiektów, usługi lokalnych prze- wodników, transfery, zestaw słuchawko- wy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilo- towi wycieczki UKRAINA PODOLE Lwów Olesko Kamieniec Podolski KIJÓW ■ Sprawdê opcj´ podró˝y samolotem na www.pbpolsztyn.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=