Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 2 str. 54 Trasa zagraniczna: ok. Udine (1) – Padwa – ok. Rzymu (3) – Rzym – Watykan – ok. Wenecji (1) – Wenecja RZYM 7 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd przez Czechy i Austri´ do Włoch na nocleg tranzytowy. Trasa: ok. 1200 km 2. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do Padwy, zwiedzanie: bazylika Êw. Antoniego, Prato Della Valle z bazylikà Êw. Justyny, Uniwersytet – jeden z najstarszych w Europie, Palazzo Della Ragione oraz Piazza Erbe i Piazza Frutta. Spacer po urokliwych, Êredniowiecznych uliczkach. Przejazd na obiadokolacj´ i nocleg w okolic´ Rzymu. Trasa: ok. 650 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Colosseum, Forum Romanum, Kapitol – centrum staro˝ytnego Rzymu, Nast´pnie Piazza Venezia – plac Wenecki z Oł- tarzem Ojczyzny. Bazylika San Giovanni na Lateranie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 30 km 4. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Watykanu: bazylika Êw. Piotra z Pietà Michała Anioła, posàgiem Êw. Piotra, przepi´knym baldachimem wykonanym przez Berni- niego. Chwila zadumy przy grobie Jana Pawła II. Nas- t´pnie zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich z wyjàtkowà kolekcjà arcydzieł gromadzonych przez wieki. Kaplica Sykstyƒska z freskami Michała Anioła. Panteon – najwspanialsza i najlepiej zachowana budowla z cza- sów staro˝ytnego Rzymu. Powrót do hotelu, obiadoko- acja, nocleg. Trasa: ok. 30 km 5. DZIE¡ Âniadanie. Audiencja generalna z papie˝em (je˝eli b´dzie obecny w Watykanie). Dalsze zwiedzanie Rzymu: Piazza Navona z fontannà Czterech Rzek, Piazza di Spagna – plac Hiszpaƒski ze słynnymi Scho- dami Hiszpaƒskimi oraz fontanna di Trevi, zaliczana do najpi´kniejszych budowli wodnych ś wiata. Przejazd do hotelu w okolicy Wenecji na obiadokolacj´ i nocleg. Trasa: ok. 550 km 6. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd tramwajem wodnym przez Canale Grande do Piazza San Marco – głównego placu Wenecji. Zwiedzanie bazyliki Âw. Marka – naj- cenniejszego zabytku sakralnego Wenecji, nast´pnie: Palazzo Dukale - Pałac Do˝ów (z zewnàtrz), Campanila – dzwonnica Êw. Marka, Most Westchnieƒ, Most Rial- to. Obiadokolacja. Nocny przejazd przez Austri´ i Cze- chy do Polski. Trasa: ok. 400 km 7. DZIE¡ Przyjazd do kraju. Powrót do poszczególnych miejscowoÊci. Trasa: ok. 800 km. CałoÊç trasy: 3660 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. DODATKOWO PŁATNE: 31.03 – 06.04 28.04 – 04.05 26.05 – 01.06 30.06 – 06.07 11.08 – 17.08 08.09 – 14.09 1599 1599 1599 1599 1599 1599 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 440 zł 27 ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub mniejszym autokarem (kli- matyzacja, dvd, barek) ■ 5 noclegów w hotelach**/*** w po- kojach 2-osobowych z łazienkà ■ 5 Êniadaƒ, 5 obiadokolacji (bez napojów) ■ opiek´ pilota ■ program turystyczny ■ ubezpieczenie Signal Iduna ■ pakiet do realizacji programu: 110 EUR (rezerwacje i wst´py do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, przejazd tramwajem wodnym w Wenecji, bilety ko- munikacji miejskiej, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki WŁOCHY Wenecja Padwa RZYM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=