Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 2 str. 54 Trasa zagraniczna: ok. Wiednia (3) – Wiedeƒ – Kreuzenstein – Krems – Durnstein – Melk – Kahlenberg WIEDE¡ I DOLINA DUNAJU 4 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd do hotelu w okolicy Wiednia, zakwa- terowanie, nocleg. Trasa: ok. 700 km 2. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów pałacu Schoenbrunn, m.in .: apartamenty cesarskie oraz ogrody pałacowe z Gloriettà. Nast´pnie barokowy pałac Belweder (z zewnàtrz). Wizyta na Karlsplatz, z koÊciołem Karola Boromeusza, jednà z najsłynniejszych budowli barokowych Europy. Wizyta w Stadtpark, w którym znajduje si´ złoty pomnik Johan- na Straussa. Przejazd jednà z najbardziej reprezenta- cyjnych ulic Wiednia – Ringstrasse: Urania, Muzeum Sztuki U˝ytkowej, Muzeum Historii Naturalnej, Opera Narodowa, plac Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Hof- burg, Teatr Zamkowy, Uniwersytet, KoÊciół Wotywny, budynek Giełdy. Zwiedzanie katedry Êw. Szczepana, która jest jednym z symboli Wiednia. Nast´pnie zwie- dzanie Wiedeƒskiego Muzeum Historii Sztuki, gdzie zgromadzono jednà z najwi´kszych i najpi´kniejszych kolekcji dzieł na Êwiecie, m.in . najwi´kszy zbiór dzieł Rubensa, bogata kolekcja prac Pietera Brueghla Star- szego. Obiadokolacja w jednej z regionalnych winiarni w słynnej wiosce winiarzy Grinzing (fakultatywnie). Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 30 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Wyjazd do malowniczej Doliny Du- naju – Wachau, trasà tzw. „Via Imperialis” – Drogà Cesarskà. Zwiedzanie zamku Kreuzenstein, usytuowa- nego na wzgórzu, zbudowanego na ruinach gotyckiej twierdzy. Przejazd wzdłu˝ Dunaju do miasta Krems, spacer malowniczymi uliczkami miasta. Nast´pnie miasteczko Durnstein z całkowicie zachowanà gotyckà zabudowà miasta i ruinami zamku, w którym wi´ziony był Ryszard Lwie Serce. Przejazd do odrestaurowane- go opactwa Benedyktynów w Melk z przepi´knym klasztorem usytuowanym nad brzegiem Dunaju. Rejs statkiem po Dunaju. Obiadokolacja (fakultatywnie), noc- leg w hotelu. Trasa: ok. 220 km 4. DZIE¡ Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na wzgórze Kahlenberg z polskim koÊciołem i pano- ramà Wiednia. Wyjazd do Polski, powrót do poszcze- gólnych miejscowoÊci. Trasa: ok. 730 km. CałoÊç trasy: ok. 1700 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. DODATKOWO PŁATNE: 31.05 – 03.06 07.06 – 10.06 28.06 – 01.07 26.07 – 29.07 13.09 – 16.09 869 869 869 869 869 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 320 zł ■ dopłata do 2 obiadokolacji, w tym jedna w regionalnej winiarni: 180 zł 23 ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub wygodnym busem (klima- tyzacja, dvd) ■ 3 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-osobowych z łazienkà ■ 3 Êniadania w formie bufetu ■ program turystyczny ■ opiek´ pilota ■ ubezpieczenie Signal Iduna ■ pakiet do realizacji programu 90 EUR (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obie- któw, usługi przewodnickie, rejs po Du- naju, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki AUSTRIA WIEDEŃ Krems Dürnstein Kreuzenstein Melk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=