Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 1 str. 54 Trasa zagraniczna: Niemcy (1) – Greenwich – Londyn (3) – Windsor – Bruksela LONDYN 6 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na tere- nie Niemiec. Trasa: ok. 1100 km 2. DZIE¡ Âniadanie. Przeprawa przez Kanał La Man- che. Przyjazd do Greenwich, gdzie znajduje si´ dawne astronomiczne Obserwatorium Królewskie, południk zerowy. Krótki spacer po parku. Przejazd do centrum Londynu. Przeja˝d˝ka London Eye, najwi´kszym ko- łem młyƒskim na Êwiecie, podziwianie panoramy miasta z wysokoÊci 135m. Obiadokolacja (fakulta- tywnie), przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Trasa: ok. 700 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Przejazd do najstarszej cz´Êci miasta: katedra Êw. Pawła – najbardziej znany koÊciół anglikaƒski w Wielkiej Brytanii. Spacer przez Millenium Bridge do Shakespeare Globe Theatre. Nast´pnie zwiedzanie Tower of London – byłego pałacu, twier- dzy, wi´zienia, z którego nie było ucieczki. Wizyta w skarbcu, gdzie przechowywane sà insygnia koro- nacyjne oraz klejnoty królewskie. Tower Bridge, nast´pnie rejs statkiem po Tamizie. Wizyta w Muzeum Historii Naturalnej, najbardziej znanym i jednym z naj- ciekawszych muzeów Londynu, w którym zgroma- dzono ponad 70 mln eksponatów z całego Êwiata. Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót do hotelu, noc- leg. Trasa: ok. 20 km 4. DZIE¡ Âniadanie. Wycieczka do Windsoru, zwiedza- nie najstarszego i najwi´kszego zamieszkiwanego zamku na Êwiecie. Powrót do Londynu, zwiedzanie Opactwa Westminsterskiego – miejsca koronacji i spo- czynku królów Anglii oraz pochówku wielu słynnych osób, m.in . Karola Dickensa, Isaaca Newtona, Karola Darwina. Spacer po dzielnicy rzàdowej City of West- minster: Parlament, Big Ben, 10 Downing Street, gdzie znajduje si´ rezydencja i biuro premierów brytyjskich, budynek Gwardii Królewskiej. Nast´pnie spacer przez St. James’s Park do pałacu Buckingham. Wizyta na wiecznie t´tniàcym ˝yciem Piccadilly Circus z figurkà Erosa i charakterystycznymi reklamami Êwietlnymi. Leicester Square – centrum artystycznej dzielnicy West End, Trafalgar Square z 61-metrowà kolumnà Nelsona, otoczonà pomnikami i fontannami. Zwiedza- nie Galerii Narodowej z dziełami m.in. Vincenta van Gogha, Rubensa, Rembrandta, Moneta. Obiadokolacja w dzielnicy Chinatown (fakultatywnie), dla ch´tnych wizyta w typowym londyƒskim pubie. Powrót do ho- telu, nocleg. Trasa: ok. 100 km 5. DZIE¡ Âniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd komunikacjà miejskà do centrum Londynu. Zwiedzanie British Museum ze zbiorami bezcennych kolekcji i skar- bów Êwiata. Wyjazd z Londynu, przeprawa przez kanał La Manche. Po drodze do kraju krótka wizyta w Bru- kseli: stare miasto z Grand Place, symbol Brukseli: Manneken Pis (siusiajàcy chłopiec). Nocny przejazd przez Niemcy w kierunku Polski. Trasa: ok. 350 km 6. DZIE¡ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczegól- nych miejscowoÊci. Trasa: ok. 1300 km. CałoÊç trasy: ok. 3600 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 10 DODATKOWO PŁATNE: 28.04 – 03.05 31.05 – 05.06 28.06 – 03.07 19.07 – 24.07 15.08 – 20.08 06.09 – 11.09 1499 1469 1469 1469 1469 1469 CENA IMPREZY OBEJMUJE: TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 460 zł ■ dopłata do 3 obiadokolacji: 260 zł ■ pakiet do realizacji programu: 130 GBP (re- zerwacje i wst´py do zwiedzanych obiek- tów, rejs po Tamizie, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, zestaw słu- chawkowy Tour Guide), płatny obligatoryj- nie pilotowi wycieczki ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub małym autokarem (kli- matyzacja, dvd, barek) ■ przepraw´ przez Kanał La Manche (Eu- rotunel lub prom) ■ 4 noclegi w hotelach** w pokojach 2-osobowych z łazienkà ■ 4 Êniadania w formie bufetu ■ opiek´ pilota ■ program turystyczny ■ ubezpieczenie Signal Iduna BELGIA LONDYN Greenwich Windsor BRUKSELA WIELKA BRYTANIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=