Autokarem przez EUROPĘ 2018

Trasa krajowa: tabela nr 1 str. 54 Trasa zagraniczna: Niemcy (1) – Luksemburg – Bruksela – ok. Brukseli (1) – Gandawa – Brugia – Antwerpia – ok. Rotterdamu (1) - Rotterdam – Kinderdijk - Keukenhof/Delft – Haga – ok. Hagi (1) – Amsterdam LUKSEMBURG BELGIA HOLANDIA 6 dni 1. DZIE¡ Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Nie- miec. Trasa: ok. 1100 km 2. DZIE¡ Âniadanie, przyjazd do Luksemburga stolicy Wielkiego Ksi´stwa Luksemburg, zwiedzanie miasta: plac Konstytucji, katedra Notre Dame, pałac ksià˝´cy, fragmenty cytadeli. Spacer nad dzielnicà Grund, ulicà de la Corniche, czyli najpi´kniejszym „balkonem” Eu- ropy. Wizyta na placu Armii z licznymi restauracjami i kawiarniami. Przejazd do Brukseli przez Ardeny. Zwiedzanie stolicy Belgii, miasta piwa i czekolady. Objazd miasta autokarem: m.in. dzielnica europejska: Rada Unii Europejskiej, siedziba Komisji Europejskiej, Parlament Europejski. Wizyta w Parku Cinquantenaire z Łukiem Triumfalnym, upami´tniajàcym 50 rocznic´ powstania paƒstwa belgijskiego. Spacer po zabytko- wym centrum Brukseli: Grand Place – najpi´kniejszy rynek Europy, Ratusz z XV w., Dom Królewski, domy cechowe, katedra Êw. Michała. Wizyta u Manneken Pis’a – siusiajàcego chłopczyka, symbolu Brukseli. Obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Trasa ok. 420 km 3. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Flandrii. Wizyta w An- twerpii, miasta Rubensa: Steen – fragmenty XI-wiecz- nej fortyfikacji, Rynek Główny – Grote Markt, z ratu- szem oraz fontannà Brabo, XVI-wieczne domy cechowe, zwiedzanie katedry NajÊwi´tszej Marii Panny, jednej z najwy˝szych na Êwiecie, z dziełami Rubensa. Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Przejazd do Brugii – „Malutkiej Wenecji Północy” – doskonale zachowanego miasta ś redniowiecznego z kr´tymi uliczkami, biegnàcymi wzdłu ż malowniczych kanałów. Rejs po kanałach. Zwiedzanie m.in. : koÊciół NajÊwi´- tszej Marii Panny, rynek z wie żą Belfort z XIII w., sukiennice, bazylika Âwi´tej Krwi. Obiadokolacja (fakul- tatywnie). Przejazd do Gandawy – spacer po starówce i zabytkowych nabrze˝ach portowych. Zakwterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 340 km 4. DZIE¡ Âniadanie. Zwiedzanie Holandii – kraju wy- dartego morzu, z bogatà kultur ą i architekturà. Wizyta w Rotterdamie, wjazd na Euromaszt – wie˝´ widokowà - najwy˝szà budowl´ w Holandii (wys.185 m), z której roztacza si´ imponuj ą cy widok na nowoczesne miasto i port. Przejazd do miasteczka wiatraków Kinderdijk, spacer groblà wÊród kanałów z wyjàtkowym widokiem na najpi´kniejsze wiatraki Holandii. W terminach imprez rozpoczynajàcych si´: 29.03.2018, 17.04.2018, 28.04.2018 – przejazd na polder harlemski, do miej- scowoÊci Lisse. Zwiedzanie 26 – hektarowych ogro- dów Keukenhof, z najwi´kszà kolekcjà kwiatów cebulkowych na Êwiecie. W póêniejszych terminach proponujemy wizyt´ w zabytkowym miasteczku Delft z przepi´knà architekturà i kanałami oraz zwiedzanie fabryki porcelany. Wyjazd do Hagi, siedziby rzàdu holenderskiego; zwiedzanie miasta: Pałac Pokoju, w którym to mieÊci si´ Mi´dzynarodowy Trybunał SprawiedliwoÊci, Parlament, starówka z koÊciołem ś w. Jakuba i Pałacem Królewskim. Wizyta w haskim kuror- cie morskim Scheveningen. Obiadokolacja (fakulta- tywnie). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa: ok. 200 km 5. DZIE¡ Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zło˝enie baga˝y w autokarze. Wizyta na farmie holenderskiej z produkcj ą sera i sabotów. Przejazd do Amsterdamu, zwanego Wenecj ą Północy. Wizyta w szlifierni diamen- tów (mo˝liwoÊç zakupów), Rijksmuseum – muzeum paƒstwowe z najbogatszymi zbiorami sztuki holender- skiej (m.in . obrazy Rembrandta, Vermeera, Halsa), muzeum Vincenta van Gogha, rejs po kanałach Amster- damu, dajàcy mo˝liwoÊç najlepszego poznania XVII- wiecznej architektury miasta. Spacer po mieÊcie: plac Lejdena, targ kwiatowy, wie˝a mennicy, ulica Kalves- traat z licznymi sklepami, plac Dam z pałacem kró- lewskim, koÊciołem Nowym, pomnikiem narodowym. Spacer po dzielnicy „czerwonych latarni”. Trasa ok. 100 km. Wyjazd do kraju, nocny przejazd przez Niemcy. 6. DZIE¡ Âniadanie. Przyjazd do Polski, powrót do po- szczególnych miejscowoÊci. Trasa: ok. 1200 km Cało ść trasy: ok. 3360 km Program wycieczki jest ramowy, kolejnoÊç zwiedzania mo˝e ulec zmianie. 8 DODATKOWO PŁATNE: 29.03 – 03.04 17.04 – 23.04* 28.04 – 03.05 31.05 – 05.06 28.06 – 03.07 19.07 – 24.07 15.08 – 20.08 06.09 – 11.09 1299 1499 1399 1299 1299 1299 1349 1299 CENA IMPREZY OBEJMUJE: ■ przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) ■ 4(5 noclegów w terminie: 17.04 - 23.04) w hotelach**/*** w pokojach 2-oso- bowych z łazienkà ■ 4 Êniadania (lub 5 Êniadaƒ w terminie: 17.04 – 23.04) w formie bufetu ■ opiek´ pilota ■ program turystyczny ■ ubezpieczenie Signal Iduna TERMIN: CENA: DOPŁATY OPCJONALNE: ■ dopłata do 3 obiadokolacji (bez napojów): 260 zł ■ dopłata do pokoju 1-osobowego: 380 zł – pro- gram 6-cio dniowy, 540 zł – program 7-mio dniowy w terminie 17.04 – 23.04.2018. ■ pakiet do realizacji programu: 115 EUR plus wst´p do ogrodów Keukenhof: 16 EUR (rezerwacje i wst´py do zwiedzanych obie- któw, usługi przewodnickie, rejsy po ka- nałach, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki. *W TERMINIE: 17.04-23.04.2018 PROGRAM 7 - DNIOWY. W DNIU 21.04.2018 UDZIAŁ W PARADZIE KWIATÓW - naj- bardziej okazałym Êwi´cie wiosny w Holandii oraz wizyta w miasteczku Delft. NIEMCY FRANCJA BELGIA LUXEMBURG HOLANDIA AMSTERDAM Rotterdam Haga BRUKSELA Gandawa Brugia Antwerpia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=